Let op: je maakt gebruikt van een verouderde browser die ons dealerportal mogelijk niet optimaal ondersteunt. Stap over naar Chrome, Firefox of Safari voor het beste resultaat.

Algemene Voorwaarden (versie 01-03-2024)

O.b.v. modelvoorwaarden Thuiswinkel.org

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Branchegarantie

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.org

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de

consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een

overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de

ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak

tussen die derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik

kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt

voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of

beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm

geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de

regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een

bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder

ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om

informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die

toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op

het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van

de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om

binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is

van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten

op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen

de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd

systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten,

waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik

gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van

deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I

hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn

bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan

worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en

ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Doleweerd B.V.

Handelend onder de naam/namen: ScootHub

Vestigingsadres: 

Saksenweg 30
5349 BX Oss
Nederland 

Telefoonnummer: +31412633223 

 

Bereikbaarheid: 

Van maandag t/m vrijdag vanaf 08:30 tot 17:30

E-mailadres: info@scoothub.nl 


KvK-nummer: 82807876  

Btw-nummer: NL862610928B01     

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk

aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand

tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,

wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar

gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat

de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene

voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de

consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt

gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op

afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs

elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige

wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen

op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal

voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van

de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat

zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze

kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden

tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het

tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in

geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke

bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft

of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige

omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De

beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod

door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van

afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden

producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of

kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de

consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de

aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het

bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument

van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg

heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de

ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze

aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de

overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt,

treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter

beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een

veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de

ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op

de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen,

alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord

aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit

onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij

gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de

uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het

product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie,

schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een

toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,

meesturen:   

   a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten

terecht kan;

   b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht

gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn

van het herroepingsrecht;

   c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

   d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor

zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling,

aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

   e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van

meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

   f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.


Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking

tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de

consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van

zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag

nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet

de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

   a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag

waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product

heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan

het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling

van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

   b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag

waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of

het laatste onderdeel heeft ontvangen;

   c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde

periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het

eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een

overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager

is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de

consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van

zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale

inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over

herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk

verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor

herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het

einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel

vastgestelde bedenktijd.

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid

bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na

de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft

ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig

omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken

of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van

het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het

product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou

mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor

waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan

met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor

waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het

sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het

herroepingsrecht heeft verstrekt.

 


Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn

herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het

modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de

ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag

volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug,

of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet

als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument

heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product

terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle

geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en

verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige

uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het

terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de

consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf

te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te

hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water

of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt

volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument

de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de

verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping,

vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van

diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor

verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van

stadsverwarming, indien:

   a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de

kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet

heeft verstrekt, of;

   b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering

van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of

gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale

inhoud, indien:

   a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het

beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

   b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn

toestemming; of

   c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege

ontbonden.


Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de

consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van

deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de

consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening

gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen

volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de

ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met

terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont

dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde

betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met

een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere

methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer

de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten

uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit

duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst,

heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan

schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en

die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare

veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij

producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan

de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk

aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en

waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of

diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de

dienst, maar alleen als:

   a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

   b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de

overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en

overeenkomsten van personenvervoer; 

5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van

accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van

uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer,

autoverhuurdiensten en catering;

6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding,

als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde

producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van

een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een

specifieke persoon bestemd zijn;

8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9. Verzegelde producten die om redenen van

gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden

en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10. Producten die na levering door hun aard

onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is

overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering

slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde

afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

12. Verzegelde audio-, video-opnamen en

computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering

van abonnementen hierop;

14. De levering van digitale inhoud anders dan op een

materiële drager, maar alleen als:

   a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

   b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.


Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur

worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,

behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer

producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de

financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele

prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat

eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming

van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van

wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming

van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen

heeft en:

   a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
   b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of

diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties,

aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum

van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of

overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens

voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier,

fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke

rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover

de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming

van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis

van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan

de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe

deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van

zijn deel van de overeenkomst.


Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid

in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen

van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de

consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van

deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde

bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij

een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging

ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan

worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij

de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het

recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer

het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van

producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de

consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte

vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde

tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten

(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met

inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn

van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde

tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten

(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde

van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen

opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde

overeenkomsten:

   a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of

in een bepaalde periode;

   b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

   c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft

bedongen.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is

aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit

daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of

vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst

die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren

van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd

voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze

verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een

opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan

en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen

stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen

tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De

opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot

het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en

weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld

ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften

(proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en

eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar

heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een

opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en

billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur

verzetten.


Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst

of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen

te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij

het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de

overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst,

vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de

overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de

consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling

van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen

enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende

bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft

plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in

verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan

zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer

is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van

14 dagen heeft gegund, ingaande de dag na ontvangst van de aanmaning, om alsnog

aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling

binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke

rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte

buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten

bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de

daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van €

40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde

bedragen en percentages.


Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend

gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze

klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten

binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd,

volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen

een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als

een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de

ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van

ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan

verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van

de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de

consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De

klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org

gestuurd.

5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4

weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze

termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument

waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands

recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over

de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze

ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met

inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer

worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509

LP te Den Haag (www.sgc.nl).

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts

in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame

tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het

geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij

de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te

bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de

Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur

meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.

6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan

de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door

de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken

of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe

bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen

de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te

leggen aan de bevoegde rechter. 

7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de

voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de

Geschillencommissie

(www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De

beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen

of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is

verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn

bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de

commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een

andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC)

of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten

geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de

methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie

Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere

erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.


Artikel 18 - Branchegarantie

1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de

bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden,

tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending

ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft,

indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en

het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal

een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door

Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,-

per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft

Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het

bindend advies nakomt.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de

consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij

zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de

vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument

aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt

over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en

kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de

consument.

 


Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden

afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen

schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de

consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager.


Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Thuiswinkel.org


1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van

kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien

verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een

aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.


Thuiswinkel.org


www.thuiswinkel.org

Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u

de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: [ naam ondernemer]

    [ geografisch

adres ondernemer]

    [ faxnummer

ondernemer, indien beschikbaar]

    [ e-mailadres

of elektronisch adres van ondernemer] 

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze

overeenkomst betreffende

    de verkoop van

de volgende producten: [aanduiding product]*

    de levering van de volgende digitale inhoud:

[aanduiding digitale inhoud]*

    de verrichting

van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

   

herroept/herroepen*


c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij

diensten of ontvangst bij producten]  

d. [Naam consumenten(en)]

e. [Adres consument(en)]

f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit

formulier op papier wordt ingediend)

g. [Datum]

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat

van toepassing is.